ฉากสุดท้ายในคืนฝันของฆาตกร รวมเรื่องสั้นจากโครงการการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

Main Article Content

ณัฐกรณ์ สร้อยสนธิ์

บทคัดย่อ

         ‘ฉากสุดท้ายในคืนฝันของฆาตกร’ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจากโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ซึ่งได้รวบรวมงานเขียนประเภทเรื่องสั้นไว้หลากเรื่องราว ร้อยเรียงความคิดจากนักเขียนหลายอาชีพ สร้างความประหลาดใจ ความฝันไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์
           ความน่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ คือ เป็นผลงานล้ำค่าที่กลั่นกรองจากความคิดและประสบการณ์ของผู้ประพันธ์ แสดงให้เห็นว่างานวรรณกรรมเป็นงานเขียนที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ กลวิธีการเล่าเรื่อง กระบวนการขั้นตอนที่ลึกซึ้ง ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถหลอมรวมกับศาสตร์อื่นได้อย่างน่าพิศวง เกิดเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างวรรณกรรม สังคม และวิทยาศาสตร์ เป็นการหยิบยกองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเผยแพร่ผ่านจินตนาการของนักเขียน เกิดเป็นเรื่องราวน่าสนใจ ชวนติดตาม ให้ผู้อ่านสนุกไปกับเรื่องราววิทยาศาสตร์ในจินตนาการไปด้วยกัน

Article Details

บท
บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review)

References

ภาษาไทย

- อินทร อรพัน, ยศวุฒิ เอียดสังข์, บูลย์ศักดิ์ วัธนวิสิต, ปิยะโชค ถาวรมาศ, ชาลี บัวพร, วรันพร ตียาภรณ์, อลีนา หนูพันธ์, ชญาณิศ ภูษิตภูริโสภณ, ธีรภัทร์ คำตุ้ย, พศิน เลิศสุขีเกษม, ประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด, รตี รติธรณ, เสาวรส มิตรา ปิยานุรักษ์, ศรัณย์ พ.จานุพิบูล และกฤตชนิศ เชื้อแก้ว. (2564). ฉากสุดท้ายในคืนฝันของฆาตกร : รวมเรื่องสั้นจากโครงการการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.

- THE STANDARD PODCAST. (2561). ความฝันเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาไหม แล้วฝันร้ายบ่อยเกินไปจะหาหมอได้หรือเปล่า. (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก https://thestandard.co/podcast/ruok24/ (เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566).