เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

i-iii

การสังเคราะห์องค์ความรู้สถานการณ์ความเสี่ยง และการฟื้นฟูชีวิตของแรงงานนอกระบบ กรณีการระบาดของโรคโควิด-19

บวร ทรัพย์สิงห์, กิ่งกาญจน์ จงสุขไกล, อุ่นเรือน เล็กน้อย, วิชยา โกมินทร์, มนทกานต์ ฉิมมามี

1-35