บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

วารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 1 นี้มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความและบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ ภาพรวมของเนื้อหาบทความในเล่มนี้ แบ่งได้ 3 หัวข้อสำคัญ คือ บทความที่เกี่ยวข้องกับมิติความยั่งยืน ที่นำเสนอผ่านเรื่องราวของการพัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมการอนุรักษ์ของชาวกะเหรี่ยงโปว์ และเรื่องการประเมินความยั่งยืนมิติเชิงสังคมของการทำการเกษตรแบบบูรณาการที่มีการพัฒนาอยู่บนฐานการเรียนรู้และเข้าใจในความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และมีประเด็นความท้าทายของการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสืบต่อความยั่งยืนต่อไปอย่างไร ต่อมาในหัวข้อ บทความที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอบทความที่สะท้อนถึงสถานการณ์ที่คนรุ่นใหม่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันกับเรื่องของพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่ควรต้องมีความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชนอย่างไร ในแง่มุมหลักนิติศาสตร์ว่าด้วยกฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิและป้องกันเด็กและเยาวชนในกรณีเด็กกระทำผิดทางอาญา และเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนในยุคความทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีสถาบันกวดวิชาหรือโรงเรียนกวดวิชามาเป็นตัวแสดงที่มีบทบาทสำคัญที่เชื่อมโยงกับเด็กผู้ปกครองและการแนะแนวการศึกษาและบทความที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ความรู้ อาทิ ความรู้และพื้นที่ความรู้เครือข่ายนักปฏิบัติการหน้าใหม่ด้านการศึกษาที่กล่าวถึงตัวแสดงที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ๆ แก่เด็ก-เยาวชนที่มากกว่าแค่ครูผู้สอน หรือความรู้ภายในระบบการศึกษากระแสหลัก และในบทวิจารณ์หนังสือก็มีเรื่องราวความรู้ในวิถีของ “พระป่า” และความศรัทธาใกล้ชิดของสังคมปัจจุบันที่สะท้อนภาพความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนต่อวิถีวัตรปฏิบัติของพระป่า

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)