การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน: ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

ปนัดดา ทองเย็น
ธัญลักษณ์ กิ่งมณี
รจนาภรณ์ ศรีช่วงโชติ

บทคัดย่อ

          บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี 2) เพื่อได้แนวทางในการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรภาครัฐ ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรีต่อไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 คน และใช้แนวคำถามแบบกึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อหาข้อสรุปและตีความข้อค้นพบ
          ผลการวิจัย พบว่า 1) ด้านการวางแผน มีการวางแผนและการขับเคลื่อนโครงการ โดยการวางแผนจำแนกออกเป็น 2 ประเด็น คือ ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส การเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม พอเพียง วินัย จิตอาสา กตัญญู และการขับเคลื่อนโครงการมี 4 แนวทาง 2) ด้านการปฏิบัติงาน มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์กร โดยมีวิธีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ บุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนคุณธรรม คุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ ดำเนินกิจกรรมภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย 4 ประการ การให้รางวัล การกล่าวชื่นชม/คำขอบคุณ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้านคุณธรรม จริยธรรม 3) ด้านการประเมิน มีตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงานและด้านเอกสาร

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)

References

จักรี ศรีจารุเมธีญาณ. (2560). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิทยาเขตอีสาน.

ดวงเดือน พันธุมนาวิน. (2564). ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พลอย สืบวิเศษ. (2563). จริยธรรมทางการบริหารงานในภาครัฐ. คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

มาลัย สาแก้ว. (2565). การส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร. วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์, 5(2): 162-174.

วีระ ไชยธรรม. (2562, หน้า 20). การศึกษาสภาพการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี. วิทยานิพนธ์คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. (2565). การศึกษาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาตาม ความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี, วิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี. (2565). โครงสร้างจำนวนบุคลากร. [ออนไลน์], สืบค้นจาก https://kanchanaburi.cdd.go.th. (เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566).