บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความและบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหา ของบทความมีความหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างชุมชนใหม่ผ่านการสตรีมมิ่ง การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยบอร์ดเกม การสื่อสารความเสี่ยง ทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ความไม่ยั่งยืนของชาวนาจากการ ำนาข้าว รวมถึงความสุขในชีวิตของแรงงานภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)