บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหาของบทความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นคนพิการทางการมองเห็น นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ นักศึกษาที่เข้ารับบริการสุขภาพจิต รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ 

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)