บทบรรณาธิการ

Main Article Content

กองบรรณาธิการ

บทคัดย่อ

บทความในวารสารวิจัยสังคม ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 นี้ มีบทความวิจัย จำนวน 5 บทความ และบทปริทัศน์หนังสือ จำนวน 1 บทความ เนื้อหาของบทความที่หลากหลาย เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน บทความวิจัยทั้ง 5 บทความได้นำเสนอสถานการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค

Article Details

บท
บทบรรณาธิการ (Editorial)