ชุมชนทางเลือก : กรณีศึกษาอาศรมวงศ์สนิท

Main Article Content

กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม
นฤมล อรุโณทัย

บทคัดย่อ

การพัฒนาประเทศที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะทำให้เกิดความก้าวหน้าในหลายด้าน แต่ก็ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหามากมาย จึงมีความพยายามค้นหาทางเลือกใหม่สำหรับการพัฒนา บทความนี้บรรยายถึงความเป็นมาการก่อตั้งเป้าหมาย การดำเนินกิจกรรม และนัยยะของชุมชนทางเลือกที่มีต่อสังคม เพื่อวิเคราะห์ว่าชุมชนทางเลือก สามารถจะมีส่วนบรรเทาปัญหาในปัจจุบันได้หรือไม่ โดยชุมชนที่ศึกษา คือ อาศรมวงศ์สนิท จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตเรียบง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของสมาชิกเพื่อรับใช้และพัฒนาสังคม จากการศึกษาพบว่าสมาชิกของชุมชนส่วนมากคือนักกิจกรรมที่ต้องการ ทำงานเพื่อสังคมพร้อมกับดำเนินชีวิตเรียบง่าย ชุมชนอาศรมวงศ์สนิทถือเป็นการสร้างสังคมตัวอย่างและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมภายนอกได้เห็นว่า การใช้ชีวิตที่แตกต่างและการปฏิบัติตามเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ชุมชนทางเลือกให้ความสำคัญและพัฒนาคุณภาพของมนุษย์โดยผ่านการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน ปลูกฝังความห่วงใยธรรมชาติและสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ชุมชนทางเลือกเป็นการพัฒนากระแสรองที่ใช้เป็นทางออกและเป็นการชะลอความรุนแรงจากการครอบงำของการพัฒนากระแสหลักได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเผยแพร่แนวคิดและปฏิบัติการไปสู่วงที่กว้างขึ้น

 

Alternative Community : Case Study of Wongsnit Ashram

National development process centered around economic growth has led to progress in various aspects, yet it has caused negative impact and problems. Therefore, there has been an effort to identify alternative paths of development. This article describes the history of establishment, goals, activities and the implications of alternative communities to the society; and to analyze whether the community can help easing current problems. The case study is Wongsnit Ashram in Nakhon Nayok Province. This community focuses on simple living, promotes the learning and development of its members in order to serve and contribute to the society. The study found that most of the members of the community are activists who want to serve the society while leading a simple lifestyle. The influence of the community on the wider society is quite limited, but it is regarded as a social example and inspires many to realize that having alternative living and following non-mainstream goals are possible. In conclusion, alternative communities focus on human development through living and practicing as community, cultivating members to conserve nature and devote to the betterment of a society so alternative communities can help easing social ailments and domineering roles of mainstream development especially if the concept and practice becomes more widespread.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)