เผยแพร่แล้ว: 2013-07-01

ชุมชนทางเลือก : กรณีศึกษาอาศรมวงศ์สนิท

กุณฑี สว่างวงศ์ธรรม, นฤมล อรุโณทัย

99-136