พฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

อัครกิตติ์ สินธุวงศ์ศรี

บทคัดย่อ

The Fortune Telling Behavior of City Life in Bangkok

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูดวงของคนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาปรากฏการณ์บาร์นัม (Barnum Effect) ที่ส่งผลต่อการดูดวงในเขตพื้นที่เมือง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยการกำหนดโควตา (Quota) ทั้งหมด 6 พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งคนที่อาศัยอยู่เมืองที่นิยมใช้บริการดูดวงมีขนาดใหญ่แต่ไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรของ W. G. Cochran (1953) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน และการเก็บข้อมูลนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)

จากการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการดูดวง 2 ใน 3 เป็นกลุ่มวัยทำงานและเป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ส่วนมากมีสถานภาพโสด สำหรับระดับการศึกษาผู้ใช้บริการดูดวง 2 ใน 3 เป็นผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาตรี เหตุผลที่เลือกดูดวง โดยผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่เลือกดูดวงเมื่อมีความคาดหวัง 1 ใน 3 ของผู้ใช้บริการดูดวงเมื่อมีความรู้สึกเครียดและต้องการที่พึ่งทางใจซึ่งค่าใช้จ่ายในการดูดวงในแต่ละครั้งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 300-499 บาท ในแง่การรับรู้ตามปรากฏการณ์บาร์นัม (BarnumEffect) เมื่อพิจารณาการรับรู้ของกลุ่มผู้ใช้บริการดูดวงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางด้านการรับรู้ที่เกี่ยวกับการดูดวงนั้นตรงกับปรากฏการณ์บาร์นัม (BarnumEffect) คือ บุคคลมักให้คะแนนความถูกต้องในระดับที่สูงกับคำอธิบายเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนซึ่งเชื่อว่าทำขึ้นมาโดยเฉพาะทั้งที่จริงแล้วเป็นคำอธิบายที่คลุมเครือและกว้างขวางพอที่จะครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไปด้วย


Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Article)