เผยแพร่แล้ว: 2014-07-01

ปัญญาชนคาทอลิกกับการพัฒนาสังคมไทย

จิรภา พฤกษ์พาดี, วีระ สมบูรณ์

125-194