การสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของคนพิการ ทางการเคลื่อนไหวที่ประกอบอาชีพอิสระ: ข้อสังเกตบางประการจากข้อมูลการวิจัยภาคสนาม

Main Article Content

เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
เจด็จ คชฤทธิ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ เป็นข้อสังเกตที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ” โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะบทความ คือ เพื่อวิเคราะห์การสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้ของคนพิการที่ประกอบอาชีพอิสระแล้วประสบความสำเร็จตามนิยามของตนเอง ทั้งนี้โดยวิเคราะห์และตั้งข้อสังเกตจากผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยกำหนดแนวคำถามไว้ล่วงหน้า และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างเพิ่มจำนวนแบบลูกโซ่ (Snowball technique) จากคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลาง จำนวน 13 คน แล้วนำมาประมวลเพื่อเสนอในบทความนี้ จำนวน 8 คน ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ที่ปรากฏในการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้พิการที่ประสบความสำเร็จมักมีความคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดทางจิตวิทยาในเรื่องของแรงจูงใจ (Motivation) ที่เป็นแรงขับ (Drive) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีส่วนทำให้การประกอบอาชีพอิสระประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้นั้น มีองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) แรงจูงใจให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 2) แรงจูงใจในการเข้าถึงความรู้ 3) แรงจูงใจในการเรียนรู้ และ 4) แรงจูงใจในการนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ