ผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนในประเทศไทย

Main Article Content

เชาว์วัศ สกุลวรวิทย์
สุมนทิพย์ จิตสว่าง

บทคัดย่อ

ปัญหาการลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนเป็นปัญหาที่คงอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โลกต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการขยะพลาสติกสะสมกว่า 8.3 พันล้านตัน และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดขึ้น มาตรการในการควบคุมการระบาดชองโรค เช่น การปิดเมือง ส่งผลให้ขยะพลาสติกจากชุมชน และขยะพลาสติกจากการรักษาพยาบาลมีปริมาณสูงขึ้น ปัญหาดังกล่าวเป็นปัจจัยกระตุ้นความรุนแรงของปัญหาลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนทั่วโลก สร้างความเสี่ยงต่อประเทศไทยที่จะกลายเป็นปลายทางสำคัญของขยะพลาสติกข้ามแดน และเป็นความท้าทายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทบทวนมาตรการที่มีอยู่และแสวงหามาตรการใหม่ ๆ เพื่อรองรับกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ บทความวิชาการชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสถานการณ์ลักลอบเคลื่อนย้ายขยะพลาสติกข้ามแดนและวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อสถานการณ์ลักลอบขนขยะพลาสติกข้ามแดน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Adyel, T. M. (2020). Accumulation of plastic waste during COVID-19. Science, 369(6509),

-1315.

Ajibo, K. I. (2016). Transboundary Hazardous Wastes and Environmental Justice: Implications for Economically Developing Countries. Environmental Law Review, 18(4), 267-283. Retrieved from https://chula.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.envirlr18.31&site=eds-live.

Baird, J., Curry, R., & Cruz, P. (2014). An overview of waste crime, its characteristics, and the vulnerability of the EU waste sector. Waste Management & Research, 32(2), 97-105.

basel.int. (2018). Waste without frontiers II. Retrieved from http://www.basel.int

/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/WasteWithoutFrontiersII.pdf.

basel.int. (2021). Basel Convention Plastic Waste Amendments. Retrieved from http://www.basel.int/Implementation/Plasticwaste/Amendments/Overview/tabid/8426/Default.aspx.

basel.int. (2021b). Parties to the Basel Convention. Retrieved from http://www.basel.int/Countries/StatusofRatifications/PartiesSignatories/tabid/4499/Default.aspx.

basel.int. (2021c). Thailand's import and export of hazardous wastes and other wastes report. Retrieved from http://ers.basel.int/ERSExtended/FeedbackServer/fsadmin.aspx?fscontrol=respondentReport&surveyid=78&voterid=50218&readonly=1&nomenu=1.

BBC Thai. (2020). What happened in thailand when imported waste was banned. BBC News,. Retrieved from https://www.bbc.com/thai/thailand-54445023.

Benson, N. U., Bassey, D. E., & Palanisami, T. (2021). COVID pollution: impact of COVID-19 pandemic on global plastic waste footprint. Heliyon, 7(2), e06343.

D’Amato, A., Mazzanti, M., & Nicolli, F. (2015). Waste and organized crime in regional environments: How waste tariffs and the mafia affect waste management and disposal. Resource and Energy Economics, 41, 185-201.

Das, A. K., Islam, M. N., Billah, M. M., & Sarker, A. (2021). COVID-19 pandemic and healthcare solid waste management strategy – A mini-review. Science of The Total Environment, 778, 146220.

Dermatas, D., & Georganti-Ntaliape, A. (2020). Plastic waste trafficking: An ever-growing environmental crime that needs to be tackled. London: Sage.

EUROPOL. (2011). EUROPOL warns of increase in illegal waste dumping. Retrieved from https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-warns-of-increase-in-illegal-waste-dumping.

Favarin, S. (2020). New Methods to Enhance the Study of Environmental Crimes and

New Instruments to Strengthen Crime Prevention. Los Angeles, CA: Sage.

Germani, A. R., Pergolizzi, A., & Reganati, F. (2015). Illegal trafficking and unsustainable

waste management in Italy: Evidence at the regional level. Journal of Security and Sustainability Issues, 4(4), 369-389.

IFC. (2020). COVID-19’s Impact on the Waste Sector. Retrieved from https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/infrastructure/resources/covid-19-and-waste-sector.

INTERPOL. (2020). INTERPOL Strategic Analysis Report: Emerging criminal trends in the global plastic waste market since January 2018. Lyon: INTERPOL.

INTERPOL. (2021). Operation 30 Days at Sea 3.0 reveals 1,600 marine pollution offences worldwide. Retrieved from https://www.interpol.int/News-and-Events/News/2021/Operation-30-Days-at-Sea-3.0-reveals-1-600-marine-pollution-offences-worldwide.

Liu, N., Limjirakan, S., Somboon, V., Middleton, C., Wun'Gaeo, S., & Tingsabadh, C. (2016). Improvements to enforcement of multilateral environmental agreements to control international shipments of chemicals and wastes. Waste Management and Research, 34(6), 502-510.

Mihai, F.-C. (2020). Assessment of COVID-19 Waste Flows During the Emergency State in Romania and Related Public Health and Environmental Concerns. International journal of environmental research and public health, 17(15).

Morganti, M., Favarin, S., & Andreatta, D. (2020). Illicit Waste Trafficking and Loopholes in the European and Italian Legislation. European Journal on Criminal Policy and Research, 26(1), 105-133.

Northern Ireland Environment Agency Enforcement Branch. (n.d.). Report waste crime. Retrieved from https://www.nidirect.gov.uk/articles/report-waste-crime.

Pereira, R. (2017). Towards Effective Implementation of the EU Environmental Crime Directive: The Case of Illegal Waste Management and Trafficking Offences. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 26(2), 147-162. Retrieved from https://chula.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edshol&AN=edshol.hein.journals.reel26.23&site=eds-live.

Rucevska, I., Nelleman, C., Isarin, N., Yang, W., Liu, N., Yu, K., Sandnaes, S., Olley, K.,

McCann, H., & Devia, L. (2015). Waste Crime–Waste Risks: Gaps in Meeting the

Global Waste Challenge: A UNEP Rapid Response Assessment. Arendal: UNEP.

Tallash Kantai. (2020). Confronting the Plastic Pollution Pandemic. Retrieved from https://www.iisd.org/system/files/2020-12/still-one-earth-plastic-pollution.pdf.

United Nations Environment Programme. (2021). Our planet is drowning in plastic pollution-it's time for change!. Retrieved from https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/.

World Customs Organization. (2018). Illegal trade in waste: overview of Operation Demeter IV. Retrieved from http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2018/november/illegal-trade-in-waste-overview-of-operation-demeter-iv.aspx.

World Customs Organization. (n.d.). llegal waste trafficking: more data is key to getting a better grip on this trade. Retrieved from https://mag.wcoomd.org/magazine/wco-news-88/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade/.

World Health Organization. (2021). COVID-19 Global Situation. Retrieved from https://covid19.who.int/.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2563). สถิติอุตสาหกรรม ปี 2563. สืบค้นจาก https://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss63.

กรุงเทพธุรกิจ. (2562). ศุลกากร เผยมาตรการเร่งด่วน แก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก. สืบค้นจาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/839719.