เผยแพร่แล้ว: 2022-06-21

ความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจลูก สัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่กับลูก ความคาดหวังในการเรียน และแรงจูงใจใฝ่อำนาจ กับเจตคติต่อการให้อิสระลูกในการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของพ่อแม่

ลภัสรดา ซื่อตรง, กฤษิกร ธนัทรัชต์, กิตติชัย ประกิระสา, ปภันนันท์ มีสีห์ไชย, ศุภรา ปริญานุภาพ, ดารวันต์ รักสัตย์, ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย

85-100