ติดต่อ

Editorial Department of Journal of Yala Rajabhat University,
133 Tessaban 3 Road, Mueang District, Yala Province 95000

กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ผู้รับผิดชอบหลัก

Journal of Yala Rajabhat University (ฟิตรีนา ดาราแม)
เจ้าหน้าที่งานวารสาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เบอร์โทรศัพท์ 091-862-6900

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ฟิตรีนา ดาราแม (Fitrina Darame)
เบอร์โทรศัพท์ 073-299-634