ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

 Indexed

 Peer Reviewed

บทความวิชาการ

 Open Submissions

 Indexed

 Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

 Indexed

 Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน และประเมินแบบ Double Blind-review

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา