ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญชี การจัดการ โลจิสติกส์) ศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา และพัฒนาชุมชน 

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทความวิชาการ

 Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

  Indexed

Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน  (3 ท่านสำหรับผู้ต้องการขอตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต) และประเมินแบบ Double Blind-review

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

1. วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม

2. ตีพิมพ์บทความ 10-15 เรื่องต่อฉบับ

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา