ขอบเขตการตีพิมพ์

วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญชี การจัดการ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว) ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยทางการศึกษา) วิจัยทางด้านสังคม และพัฒนาชุมชน

 

นโยบายการตรวจสอบ

บทความวิจัย

Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทความวิชาการ

 Open Submissions

Indexed

Peer Reviewed

บทวิจารณ์หนังสือ

Open Submissions

  Indexed

Peer Reviewed

 

กระบวนการ Review

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่าน มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ จากหลากหลายสถาบัน  โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ และประเมินแบบ Double Blind-review

 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพบทความ       

  รับลงตีพิมพ์

  ขอให้มีการแก้ไข (โดยมอบอำนาจให้บรรณาธิการเป็นผู้พิจารณาหลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว)

ส่งใหม่เพื่อประเมินอีกครั้ง 

ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความ                      

เกณฑ์การพิจารณาบทความ หากบทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ใน 2 (สำหรับผู้ประเมิน 2 คน) หรือ 2 ใน 3 (สำหรับผู้ประเมิน 3 คน) จะถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์ทันที

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

กำหนดออก

1. วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม

2. ตีพิมพ์บทความ 10-15 เรื่องต่อฉบับ

 

ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา