ผู้จัดทำ       

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ที่ปรึกษา           

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย               รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ       

                                                                                                           

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้       

        

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย  หัตถา                       มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง                        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา  สาและ                       มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศาสตราจารย์อำนวย  ยัศโยธา                           มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี  เก้าเอี้ยน                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี                   มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน  ยุระรัช                    มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา          มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   

                               

เจ้าหน้าที่วารสาร

นางสาวฟิตรีนา ดาราแม                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา