คู่มือสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ

2. Template บทความวิจัย

3. Template บทความวิชาการ

4. Template บทวิจารณ์หนังสือ

5. หนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ฯ (เฉพาะบทความที่มีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่าน)

6. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

7. แผนผังขั้นตอนการส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร

8. โปรแกรมการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน (สำหรับเอกสารอ้างอิงภาษาไทยที่ไม่มีภาษาอังกฤษ)

https://www.thai2english.com/

 

คู่มือสำหรับการใช้ระบบ TCI-ThaiJo

1. สำหรับผู้แต่ง

2. สำหรับผู้ประเมิน

 

คำชี้แจง

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

          - บทความไฟล์ Word 1 ชุด

          - หนังสือยินยอมส่งบทความ 1 ฉบับ (สำหรับบทความที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 ท่าน)

          - กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

          - หลักฐานการโอนเงิน (ให้โอนหลังได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

2. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร  กรุงไทย สาขายะลา (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี Journal of Yala Rajabhat University  เลขที่บัญชี 909-0-64139-4  

(ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน)

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป 

4. ระยะเวลาของกระบวนการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน* (วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)

5. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้วตัดสินว่าบทความของท่าน "ไม่ผ่านการประเมิน" ทั้งสองท่าน ทางวารสารฯ จะปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ทันที และไม่คืนเงินค่าดำเนินการ

6. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

*เริ่มนับเวลาตั้งแต่บทความผ่านเข้าสู่กระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ