บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ 

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vectorผู้นิพนธ์จะต้องไม่ส่งบทความที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรืออยู่ระหว่างการประเมินจากวารสารอื่นๆ

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องเตรียมบทความตามคำแนะนำที่ทางวารสารกำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องมีการใส่อ้างอิงทุกครั้งที่มีการนำข้อมูล รูปภาพ หรืออื่นๆ ของบุคคลอื่นมาใช้ในผลงานของตนเอง และจะไม่คัดลอกข้อมูลมากจนเกินเหตุ

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ร่วมนิพนธ์ทุกท่านการส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสาร

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องปฏิบัติตามกฎและกติกาที่วารสารกำหนด และหากมีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องเคารพการตัดสินจากวารสาร และจะไม่ดำเนินการอุทธรณ์ หรือเรียกร้องใดๆ

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องไม่สืบหาข้อมูลผู้ประเมินจากทางวารสาร เนื่องจากเป็นการประเมินแบบ Double-Blind Review เพื่อป้องกันปัญหาความไม่พึงพอใจในการประเมิน

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้นิพนธ์จะต้องยอมรับการตัดสินใจจากบรรณาธิการในทุกกรณี

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร 

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการมีหน้าที่ประเมินคุณภาพ และมีอำนาจการตัดสินใจในการตอบรับหรือปฏิเสธบทความในการตีพิมพ์เผยแพร่

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการจะต้องไม่รับบทความที่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว หรืออยู่ระหว่างการส่งพิจารณาตีพิมพ์อย่างที่อื่น

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการจะต้องไม่หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลอื่นๆ

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการจะต้องไม่ตีพิมพ์บทความในวารสารของตนเอง

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการจะต้องตอบรับการตีพิมพ์ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเท่านั้น จะไม่ออกใบตอบรับก่อนกระบวนการประเมินจะสิ้นสุด

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector บรรณาธิการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเด็ดขาด

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ 

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินบทความจะต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องประเมิน เพื่อให้บทความได้รับการประเมินอย่างถูกหลักเนื้อหาวิชาการที่สุด

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะต้องศึกษาข้อมูลคำแนะนำจากทางวารสาร เพื่อให้สามารถประเมินได้ถูกต้อง

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะต้องไม่หาประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทับซ้อนใดๆ กับผู้นิพนธ์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทความที่เป็นผู้ประเมิน

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะต้องให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา และไม่ใช้อคติในการประเมิน

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของงานวิจัย ว่ามีการคัดลอก หรือซ้ำซ้อนงานวิจัยอื่นๆ หรือไม่

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะไม่สืบหาข้อมูลผู้นิพนธ์ เนื่องจากการประเมินจะเป็นในรูปแบบของ Double-Blind Review เพื่อป้องกันการใช้อคติในการประเมิน

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินจะต้องมีความรับผิดชอบ และไม่ทิ้งงาน ต้องประเมินและส่งกลับตามเวลาที่กำหนด และไม่ควรส่งล่าช้าแบบไม่มีเหตุอันควร

Check Mark Tick Icon Transparent PNG & SVG Vector ผู้ประเมินสามารถเสนอแนะแหล่งของข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทความวิจัยให้กับผู้นิพนธ์