About the Journal (เกี่ยวกับวารสาร)

วารสารเผยแพร่ครั้งแรกในปี 2549 จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วารสารมีการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-ISSN: 2651-0863)

 

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ (การเงิน การบัญชี การจัดการ โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว) ศึกษาศาสตร์ (การวัดและประเมินผล บริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน วิจัยทางการศึกษา) วิจัยทางด้านสังคม และพัฒนาชุมชน 

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 คน โดยประเมินแบบ Double-Blinded review (ปิดชื่อผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิ)

 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

Publication Frequency (กำหนดออก) 

1. วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม

 2. ตีพิมพ์บทความ 10-15 เรื่อง/ฉบับ

 

Registration fee (ค่าใช้จ่ายสำหรับตีพิมพ์บทความ) 

Sources of Support (ผู้ให้การสนับสนุน)

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา