เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • ก่อนส่งบทความ ผู้นิพนธ์จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตามลิงก์ ดังนี้ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe54zN-mUyHGn98UjIuBWH3Z690QG25XMmX6vQlFKyZcF5smw/viewform
  • ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่า บทความต้นฉบับนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และระหว่างรอผลการพิจารณารับลงตีพิมพ์จากวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ข้าพเจ้าจะไม่นำส่งบทความต้นฉบับนี้ไปรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ อีก หากพบว่ามีการส่งไปรับการพิจารณาที่อื่นด้วย ข้าพเจ้ายินดีให้ทางวารสารฯ ยกเลิกการพิจารณาโดยทันที
  • ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผู้แต่งร่วมในบทความนี้ทุกท่าน รับทราบและยินยอมให้ส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และต้องส่งข้อมูลรับรองมาด้วย
  • ผู้นิพนธ์จะต้องเตรียมบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ทางวารสารกำหนด หากเตรียมไม่ถูกต้อง ทางวารสารฯ อาจจะไม่รับพิจารณาเข้ากระบวนการประเมินคุณภาพ
  • ผู้นิพนธ์ต้องชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์วารสาร บทความภาษาไทยจำนวน 2,000 บาท หรือบทความภาษาอังกฤษจำนวน 3,000 บาท ผ่านทางบัญชีธนาคาร และหากบทความของผู้นิพนธ์ไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร ผู้นิพนธ์จะไม่สามารถเรียกร้องเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความคืน เนื่องจากเงินจำนวนนี้จะถูกใช้ไปในการตอบแทนผู้ประเมินคุณภาพบทความ
  • ผู้นิพนธ์ต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ และจะปรับแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ทางวารสารจะปฏิเสธการลงตีพิมพ์ทันที
  • หากผู้นิพนธ์ชำระเงินค่าดำเนินการพิจารณาบทความแล้ว และขอยกเลิกการลงตีพิมพ์ในภายหลัง กองบรรณาธิการจะไม่โอนเงินคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ข้าพเจ้าได้อ่านข้อกำหนดของวารสารครบทุกข้อแล้ว และยอมรับตามข้อตกลงทุกประการ

คู่มือสำหรับการเตรียมบทความต้นฉบับ

1. คำแนะนำในการเตรียมบทความ

2. Template บทความวิจัย

3. Template บทความวิชาการ

4. Template บทวิจารณ์หนังสือ

5. หนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ฯ (เฉพาะบทความที่มีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่าน)

6. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้นิพนธ์ คลิก

 

คู่มือสำหรับการใช้ระบบ TCI-ThaiJo

1. สำหรับผู้เขียน

2. สำหรับผู้ประเมิน

 

คำชี้แจง

1. กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

          - บทความไฟล์ Word 1 ชุด

          - หนังสือรับรองส่งบทความ 1 ฉบับ (สำหรับบทความที่มีผู้แต่งมากกว่า 1 ท่าน)

          - หลักฐานการโอนเงิน (ให้โอนหลังได้รับการยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

2. ค่าดำเนินการบทความภาษาไทย จำนวน 2,000 บาท และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,000 บาท

ชำระผ่านบัญชีธนาคาร  กรุงไทย สาขายะลา (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี Journal of Yala Rajabhat University  เลขที่บัญชี 909-0-64139-4  

(ให้ชำระหลังจากที่มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบก่อนการชำระเงิน)

3. กรุณาเตรียมบทความให้ถูกต้องก่อนส่งเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการขั้นถัดไป หากเตรียมไม่ถูกต้อง จะให้โอกาสแก้ไข 3 ครั้ง เท่านั้น หากแก้ไขไม่ถูกต้อง ทางวารสารจะตัดสิทธิ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาลงตีพิมพ์ทันที

4. ระยะเวลาของกระบวนการใช้เวลาประมาณ 3 เดือน* (วารสารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบทความที่ต้องการลัดคิว หรือเร่งกระบวนให้สั้นลงกว่านี้)

5. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้วตัดสินว่าบทความของท่าน "ไม่ผ่านการประเมิน" ทั้งสองท่าน ทางวารสารฯ จะปฏิเสธการรับลงตีพิมพ์ทันที และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

6. กรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นควรให้ปรับแก้บทความ ผู้เขียนบทความมีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขบทความนั้น ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งให้แก้ไข มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์

 * ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประมาณ 1 เดือน นอกนั้นขึ้นอยู่กับเวลาในเตรียมบทความ และการปรับแก้บทความของผู้เขียนด้วย