เรียน ผู้นิพนธ์ทุกท่าน

ทางวารสารขอยกเลิกช่องทางการส่งบทความแบบเร่งด่วน (Fast-track) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำรงไว้ในด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ