ข้อพิจารณาถึงสภาพร้ายแรงในการพิจารณาทางปกครองของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ

Main Article Content

เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
คเณศ รัตนวิไล
ฐานนท์ มณีนิล
สิริพัฒน์ รันดาเว
วานิช ทองเกตุ

บทคัดย่อ

สภาพร้ายแรงถือเป็นสภาพอันเป็นการต้องห้ามที่ฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่จะทำการพิจารณาทางปกครองได้ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 จึงได้มีการวางบทบัญญัติควบคุมการพิจารณาทางปกครองเอาไว้เพื่อให้ฝ่ายปกครองสามารถที่จะดำเนินการทางปกครองให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลอันถือเป็นหลักสำคัญในการบริหารงานภาครัฐให้มีความยุติธรรม โปร่งใส สภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐถือเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจในการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ ทางปกครอง เป็นองค์กรที่อยู่ในโครงสร้างสูงสุดของมหาวิทยาลัย ถือเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยนั้น ๆ สภาสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยผู้แทนจากหลายภาคส่วนทั้งผู้แทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และโดยที่นายกสภามหาวิทยาลัยต้องเป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิ วุฒิภาวะ ประสบการณ์และความเหมาะสมที่สูงมาก การที่องค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐประกอบด้วยผู้แทนที่มีความหลากหลายนี้อาจมีกรณีปัญหาการที่มีบุคคลซึ่งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาบางท่านเข้าข่ายมีสภาพร้ายแรงอันเป็นการต้องห้ามในการพิจารณาทางปกครองบางเรื่องบางวาระ ทำให้ผลการ พิจารณาหรือมติของสภาสถาบันอุดมศึกษาเรื่องนั้น ๆ อาจมีผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายขึ้นได้ ทางออกสำหรับเรื่องนี้ควรให้มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาทางปกครองโดยควรกำหนดให้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และโดยคำนึงถึงวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละท่านด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

1.Boramanand, N. (2014). Administrative Law. (4th ed.). Bangkok: Winyuchon Publication House. (in Thai)
Pakeerat, W. (2011). The Law on administrative acts for Local Administration. Bangkok: King Prajadhipok’s Institute. (in Thai)
2.Sawaengsak, C. (2013). Description of Administrative Law. (20th ed.). Bangkok: Winyuchon Publication House. (in Thai)
3.Singkaneti, B. (2013). Principles of Law in administration control. (5th ed.). Bangkok: Winyuchon Publication House. (in Thai)
4.Suwanmongkol, P. (2015). Public Administration creating good governance. Bangkok: King Prajadhipok’s Institute. (in Thai)
5.Varadisai, S. (2013). Manual for administrative acts. (2nd ed.). Bangkok: Winyuchon Publication House. (in Thai)