ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

วิกันดา โรจนภาพงศ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหาร (2) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร (3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร (4) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร (5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร และ (6) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารและการบริหารงานวิชาการ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 53 คน และพนักงานครู จำนวน 261 คน รวม 314 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน จำนวน 68 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป จากผลการวิจัย พบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหาร จำแนกตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทำงาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ยกเว้นตัวแปรประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน 4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร จำแนกตาม ตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งการปฏิบัติงาน และประสบการณ์การทำงาน ตัวแปรเพศ และตำแหน่งการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้น   ตัวแปรวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน  5. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง 6. ผลการศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะการบริหารและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร ปัญหา พบว่า ผู้บริหารขาดการวางแผนในการทำงานและไม่ติดตามงาน ผู้บริหารเน้นภาระงานธุรการทางวิชาการมากจนเกินไป และผู้บริหารขาดกระบวนการจัดทำการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ผู้บริหารควรจัดประชุมมอบหมายงานให้ชัดเจน ผู้บริหารควรสนับสนุนงบประมาณด้านสื่อการเรียนการสอนให้มากกว่านี้ และผู้บริหารควรวางระบบงานวัดและประเมินผล พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Binseah, N. (2013). Relationship between Administrative Skill and Task Performance of School
Administrators Perceived by Teachers in Basic Education Institutions, Sungai Padi district, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 2. Master of Education Field in Educational Administration. Yala Rajabhat University. (in Thai).

2. Bunphirom, S. (2009). Principal of Academic Administration. Bangkok: Book Point. (in Thai).
Department of Local Administration. (2006). Educational Manual of Department of Local Administration.
Bangkok: Department of Local Administration. (in Thai).

3. Dussadee, S. (2010). Administrative Skills of School Administrators Under the Ratchaburi Edcational
Service Area 2. Master of Education degree in Educational Administration. Muban Chom Bueng
Rajabhat University. (in Thai).

4. Kao-ian, J. (2013a). Academic Affairs Administration technique in school Strategy and Practice guidelines
for Professional Administrator. Yala: Yala Rajabhat University. (in Thai).

5. Kao-ian, J. (2013b). Relationship between Leadership and Academic Affairs Administration of school
Administrators in Three Southern Border Provinces. Journal of Yala Rajabhat University, 8(1),
41 – 51. (in Thai).

6. Kaewchua, P. (2009). The Administrators’ Managerial Skill of the School Administrators Attached to Ubon
Ratchathani Offices of Educational Service Areas 3. Master of Education Degree in Educational
Administration Graduate School. Ubon Ratchathani Rajabhat University. (in Thai).

7. Keawngam, Y. (2014). Academic Affairs Administration of School Administrators under the Jurisdiction of
Pattani Provincial Administration Organization. Master of Edication Field in Educational
Administration Graduate School. Yala Rajabhat University. (in Thai).

8. National Institute of Educational Testing Service. (2013). Ordinary National Educational Test Report
[Online]. Retrived June 22, 2015, from: http://www.niets.or.th/index.php/exam_information/. (in Thai).

9. Pholraksa, A. (2013). The Administration Skill of the Administrators in Basic Educational School. Under the
Offece of Khon kaen Primary Educational Service Area II. Master of Arts.
Mahachulalongkorntajavidyalaya University. (in Thai).

10. Rodsin, D. (2010). Administrative Skills of School Administrators Affecting School Effectiveness in Group 1
and 2 under Bureau of Special Education Administration. Master of Education Thesis in
Educational Administration. Phetchaburi Rajabhat University. (in Thai).

11.Sanee, M. (2015). The Relationship between the Leadership and Academic Administration of School
Directors as Perceived by Teachers under Yala Primary Educational Service Area Office. Master of
Education Field in Educational Administration Graduate School. Yala Rajabhat University. (in Thai).

12. Sirisuwan, S. (2011). The academic administration of the administrator in basic education of secondary
school level. Betong District, Secondary Education Service Area Office 15. Master of Education
Field in Educational Administration. Yala Rajabhat University. (in Thai).

13. Sookmee, S. (2008). The Correlation Between the Administration Skills and School Curriculum of School
Administrators and Heads of Academic Department in Basic Schools in Yala Province. Master in Educational Administration Faculty of Education. Yala Rajabhat University. (in Thai).

14. Subatkham, W. (2009). The State of Academic Administration in Basic Education Institutions under Maha
Sarakham Office of Educational Service Area 2. M.Ed. Educational Administration.
Rajabhat Maha Sarakham University. (in Thai).

15. Uchadee, S. (2011). The Study on the Conditions of Academic Affair Administration in Thedsaban 2
(Muangkaowiattaya School), Muang Chaiyaphum Districtm Chaiyaphum Province.
Master Independent Study of Educational Administration in Educational Administration.
Chapyaphum Rajabhat University. (in Thai).

16. Wongsuwan, T. (2007). The Administrative Skills of the Primary School Administrators under the Office of
the Udon Thani Education Service Area. Master of Education Field in Educational Administration
Graduate School. Udon Thani Rajabhat University. (in Thai).