ตัวแบบเชิงสาเหตุคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจและความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงิน

Main Article Content

ฤทธิ์ดำรงค์ แก้วขาว
จรัญญา ปานเจริญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบตัวแบบเชิงสาเหตุคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจและความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสถาบันการเงิน จำนวน 836 ราย โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามจำนวน 900 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแบบเชิงสาเหตุตามกรอบแนวคิดด้วยโปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบเชิงสาเหตุคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจ และความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ ( ) เท่ากับ 61.494 ณ ระดับค่าองศาเสรี (df) เท่ากับ 40  และค่าความน่าจะเป็น (P-Value) เท่ากับ 0.061 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (GFI) เท่ากับ 0.986 ค่ารากกำลังสองของค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.025 และตัวแบบเชิงสาเหตุคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่ดีของรัฐวิสาหกิจและความไว้วางใจของลูกค้ารัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานและสาขาสถาบันการเงินในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Boonprakob, P. (2008). The Development of a Tool to Measure Key Factors Affecting the Trust of Citizens on Government Officials. Bangkok: OCSC. (in Thai)

2. Covey, S. M. R. & Merrill, R. R. (2008). The speed of trust. New York: The Free Press.

3. Davis, J. H., Lee, M. & Ruhe, J. (2008). Trust: an intercultural comparison of consumer perceptions. International Journal of Commerce and Management, 18(2), 150-165.

4. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

5. Khomlaow, S. & Pasunon, P. (2015). Business Trust and Effective Factor of Business Trust between the Import and Export Customeers with Logistics provider at Suvannabhum Airport . Philosophy thesis doctoral in Management. Silpakorn University. (in Thai)

6. Khongsompong, K. (2011). Build Trust & Reliability Strategies that tie the customer forever. Marketeer, 12(132), 144 - 145. (in Thai)

7. Liu, X., Garcia, P. & Vredenburg, H. (2014). CSR adoption strategies of Chinese state oil companies: effects of global competition and cooperation. Social Responsibility Journal, 10(1), 38-52.

8. Reina, D. S. & Reina, M. L. (1999). Trust & Betrayal in the Workplace. San Francisco: Berrett-Koehler.

9. Robbins, S. P. (2005). Essentials of Organizational Behavior. (8 th.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

10. Roy, S. K., Devlin, J. F. & Sekhon, H. (2015). The Impact of Fairness on Trustworthiness and Trust in Banking. Journal of Marketing Management, 31, 9-10.

11. Silpcharu, T. (2014). Research and analysis of statistical data by SPSS and AMOS. (15th ed.). Bangkok: SR Printing Mass Product. (in Thai)

12. Sriphet, N. (2015). Customer’s Trust Creation Approach on Insurance Businesses in Thailand. Academic Journal Bangkokthonburi University, 3(2), 86-96. (in Thai)

13. State Enterprise Policy office, Bureau of Policy and Planning. (2009). Principles and guidelines for good governance in state enterprises 2009. Bangkok: SEPO. (in Thai)

14. State Enterprise Policy office, Bureau of Policy and Planning. (2016). Important information of Thai state enterprises Vol.1 (1/2016). Bangkok: SEPO. (in Thai)

15. Thailand Development Research Institute. (2014). Corruption and Exploitation. Bangkok: Aksonsumphan1987. (in Thai)

16. The Stock Exchange of Thailand, Bureau Governance Development for Capital Markets. (2012). Corporate Governance Principles for Listed Companies. Bangkok: SET. (in Thai)

17. Vanichbuncha, K. (2013). Structural equation modeling analysis (SEM) AMOS. Bangkok: Samlada. (in Thai)

18. Waranantakul, O. & Waranantakul, W. (2017). Causal Relationship between Relationship Efforts and Customers’ Attitude and Behavior: A Case Study of Supercenters in Mahasarakham Province. Journal of Yala Rajabhat University, 12(Special Issue), 1-12. (in Thai)