ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

มูนาดียา วาบา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (2) ศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร (3) เปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร (4) เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร (5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคล (6) ประมวลข้อเสนอแนะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 372 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t- test) และทดสอบค่าเอฟ (F – test) หากพบความแตกต่างเปรียบเทียบพหุด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดปัตตานี ตามตัวแปร เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานบุคคล ของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารควรกำหนดขั้นตอนการสรรหาบุคคลเป็นระบบ การสรรหาด้วยความยุติธรรม ควรเสนองบประมาณในการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Binlateh, W. (2003). Relationship between Administrative Skill and Performance According to Personnel
Administration Process of the Elementary School Administrators in Changwat Narathiwat.
Master of Education. Master of Education Norwich branch administration and management of Islamic studies, Prince of Songkla University.

2. Chaikampha, C. (2008). The relationship between the leadership of changes of school administrators with
the effectiveness of school under Nong Khai Educational Service Area. Dissertation of Educational Administration. Udon Thani Rajabhat University.

3. Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper & Row.
Ministry of Education. (2007). The basic education of the legal entity. Bangkok: Office of Chulalongkorn
University.

4. Moonmai, K. (2011). Relationships Between Transformational Leadership of School Administrators and Teaching Efficiency of the Teachers Under the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 1. Dissertation of Master of Education, Program in Technology Educational Administration, Rajamangala University of Technology.

5. Nasalee, W. (2011). Transformational Leadership of Administrators as Perceived by Islamic Private School Personnel in Satun Province. Dissertation of Master of Education, Master of Education, Program in Administration and Management of Islamic Studies, Prince of Songkla University.

6. Office of the Private Education Pattani Province. (2014). Results of national tests basic (O-Net ) year 2557. The quality and standard of education. Office of the Private Education Pattani Province

7. Pongwichai, S. (2007). The statistical analysis by computer. (Edition 22). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

8. Pongsriwat, S. (2005). Leadership Theory and Practice: Art and Science to complete leadership.
Chiang Rai: Chiang Rai Rajabhat University

9. Sanyotbunruaeng, P. (2006). The behavioral leadership of changes conditions of administrator that correlation with professional leadership of private school administrators, KhonKaen Province. Dissertation of Master of Education, KhonKaen University.

10. Sampowinn, S. (2010). The relationship between the leadership of changes of school administrator with the Organization of Learning of school under Ratchaburi Educational Service Area2. [Online]. On March 14, 2015. from: http://saithammachannetwork.blogspot.com/

11. Usin, N. (2013). Relationship between Teachers’ Perceptions of Administrator Transformational Leadership and Teacher Commitment in Pattani’s Islamic Private Schools. Master of Education Norwich branch administration and management of Islamic studies, Prince of Songkla University.

12.Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (2nd ed.). New York: Harper and Row.