การพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

เพ็ญศรี ศิริมงคล
ชิดชนก เชิงเชาว์
เกษตรชัย และหีม
รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติระดับท้องถิ่นของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 390 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 8 ประการ ได้แก่ ความสามารถด้านวิชาการ ความสามารถด้านเทคโนโลยี  ความสามารถด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม ความสามารถด้านการเครือข่าย  ความสามารถด้านการให้และส่งเสริมความร่วมมือ  ความสามารถด้านการสื่อสาร  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์  และความสามารถด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการสอนของครูด้านการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอยู่ในระดับสูงสุดและประสิทธิภาพการสอนครูด้านการสร้างเครือข่ายของครู  และด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม อยู่ในระดับต่ำสุด ดังนั้นจึงควรให้มีการพัฒนาครูด้านการสร้างเครือข่าย  และด้านการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมอย่างจริงจัง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของครูในยุคศตวรรษที่ 21 ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Choochom, A. (2009). Research Methods in Behavioral Sciences and Social Sciences. Bangkok: Behavioral Research Institute Srinakharinwirot University. (in Thai)

2. Greenstein, L. (2012). Assessing 21st Century Skills Aguide to evaluating masteryand authentic learning. United kingdom: 1 Oliver’s yard.

3. Jamornmarn, A. (2002). Exams: Creating and Developing. Bangkok: Funny Publishing. (in Thai)

4. Laohajaratsang, T. (2016). Teacher [Online]. Retrieved January 22, 2016, from: https://thanompo.edu.cmu.ac.th/load/journal/50-51/Cteachers.pdf. (in Thai)

5. Mihaela Voinea, T. P. (2014). Teachers’ professional identity in the 21st century Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 128, 361 – 365.

6. Nilphan, M., Paivitayasiritham, C., Wanichwattanaworachai, S. & Songserm, A. (2015). Evaluation of Core Curriculum Core Curriculum in 2008. Fine Arts Education Research Journal, 7(1), 26-41. (in Thai)

7. Office of the Education Council. (2014a). An Analysis of Thai Studies in the 21st Century. Research Journal of Education, 2(4), 1-3. (in Thai)

8. Office of the Education Council. (2014b). Pilot Research to Develop Teacher Production Curriculum for the 21st Century. Research Journal of Education, 2(2), 33-44. (in Thai)

9. Panich, V. (2012). The way to learn for student in 21st . Bangkok: Sodsri – Saridwong foundation. (in Thai)

10. Saiyod, L., & Saiyod, A. (2000). The Evaluation Techniqs. Bangkok: Suwiriyasarn. (in Thai)

11. Songpan, W., Dechpichai, W. & Krahomwong, R. (2017). The Development of School Administrative Model for achieving Internal Quality Assurance of Secondary Schools in South Andaman Area. Journal of Yala Rajabhat University, 12(1), 117-130. (in Thai)

12. Teachers Council. (2013). Teachers Council [Online]. Retrieved November 30, 2016, from:
https://www.ksp.or.th. (in Thai)

13. Wangsrikoon, A. (2014). Thailand Educational in 21st Century: Productive and Development. Journal Pibulsongkran University, 8(1), 1 - 17. (in Thai)