ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Main Article Content

กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 170 คน งานวิจัยนี้ศึกษา 4 ปัจจัย ได้แก่ เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียนที่จบการศึกษา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทำการวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม  AMOS  ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่า Chi-Square = 1.666, df = 1, p = 0.197, GFI = 0.996, AGFI = 0.941 และ RMSEA = 0.063 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ พบว่าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.591 รองลงมาคือ เกรดเฉลี่ยสะสมมีค่าเท่ากับ 0.281  แผนการเรียนที่จบการศึกษามีค่าเท่ากับ 0.151 และเจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.109

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Boondee, S. (2009). A causal Relationship Model of Factors Affecting Mathematics Achievement of Matthayomsuksa 4 Students in Phitsanulok Province. Master of Education. Educational Measurement, Naresuan University. (in Thai)

2. Khambaomuang, T. (2010). Comparisons of Learning Achievement, Analytical Thinking, and Achievement Motivation for Mathematics Learning Entitled Quadrangles of Prathomsuksa 6 Students between Organization of Problem-Based Learning Activities and Organization of Conventional Learning Activities. Master of Education. Curriculum and Instruction, Mahasarakham University. (in Thai)

3. Leelakahakit, W. (2010). Factors as Related to Mathematics Achievement of Matthayomsuksa 3 Students in Rayongwitayakom Nikomutsahakam School. Master of Education. Educational Administration, Burapha University. (in Thai)

4. Mahamat, K., Kaewmorakot, U., Thongsri, R. & Kosiyaporn, P. (2014). A study of Problem in Competency-Based Instruction for Technical Education: A Case Study of Phetchaburi Technical College. The 7th National Conference on Technical Education, November 6, 2014. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. (in Thai)

5. Saelee, V. (2009). Discrimination Model for High School Students Attending Mathematics Program in Yala Rajabhat University. Journal of Yala Rajabhat University, 4(2), 100-110. (in Thai).

6. Samranjai, W. (2009). A Study of Factors Related to Quality of Mathematics Learning Achievement for Prathomsuksa 6 Under the Office of Loei Education Service Area 1. Master of Education. Educational Research and Evaluation, Loei Rajabhat University. (in Thai)

7. Samransook, S. (2009). Factors Influencing Mathematics Achievement of Matthayomsuksa 3 Students in the Northeastern Region: A Multiple Group Analysis. Master of Education. Educational Research, Mahasarakham University. (in Thai)

8. Srinut, S. (2010). The Causal Relationship of Factors Affecting Mathematics Achievement of Mathayomsuksa 3 Students, Phetchabun Educational Service. Master of Education. Educational Research and Evaluation, Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)

9. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. (2013). Program for International Student Assessment (PISA) 2012: Mathematics Reading and Science summary for Executives. Samutprakran: Advance Printing Service. (in Thai)

10. Topol, S. (2010). The Causal Factors Influencing to Students’ Learning Achievement on Mathematics for Matthayomsuksa 6 Under The Jurisdiction of Chaiyaphum Educational Service Area Office 1. Master of Education. Educational Research and Evaluation, Chaiyaphum Rajabhat University. (in Thai)

11. Watthanawilai, N., Tangchaikathanyuu, P., Banchongmanee, R. & Leangwiwat, K. (2010). The Factors Affecting Students’ Learning Achievement in Principle of Accounting I: A Case Study of Accounting Students at Bangkok University. BU Academic Review, 9(Special Issue), 122-137. (in Thai)