การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน 5 มิติ

Main Article Content

เสกสรรค์ สนวา

บทคัดย่อ

บทความนี้ต้องการเสนอแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางความหลากหลายของพหุมิติในสังคมยุคปัจจุบันที่นับวันจะมีความแตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้นซึ่งความหลากหลายที่พบเห็นบ่อยครั้ง ได้แก่ ความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ผู้เขียนได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้รับรู้ เข้าใจ ตลอดจนตระหนักและเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานของตน เนื้อหาของบทความนี้ ผู้เขียนนำเสนอเพียง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านทางสังคมและวัฒนธรรม มิติด้านทางสุขภาพ มิติด้านการศึกษา และมิติด้านการเมือง เพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพการพัฒนาในแต่ละมิติได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1. Bovornwattana, P. (2012). Public Organization Theory. (Edition 15). Bangkok: Sukdisopa. (In Thai).

2. Dockthaisong, B. (2009). Grassroots Democracy. Bangkok : Punyachon. (In Thai).

3. Heywood, A. (2004). Political theory: An Introduction. (Edition 3). New York: Palgrave Macmillan.

4. Noknoi, J. (2009). The Contemporary Concept of Human Resource Management. Bangkok: V Print. (In Thai).

5. Preeyakorn, P. (2009). Strategic Planning: Concepts and Approaches Applied. (Edition 12.) Bangkok: Semantam. (In Thai).

6. Puangngam, k. (2010). Community and Local Self Governance. Bangkok: Bopit printing.

7. Puvitayaphan, A. (2008). Strategic of Human Resource Development. (Edition 4.). Bangkok: A HR Centre. (In Thai).

8. Samutthawanit, C. (2014). The Educational Approach to Create a Democratic Society Citizenship. Bangkok: P press. (In Thai).

9. Sreehapong, C. (2007). Strategies for Enhancing Working Motivation. Yala Rajabhat University Journal, 2(2), 139-149. (In Thai).

10. Sreeviboon, C. (2014). Human Resources Management and Development . (Edition 4.). Bangkok: saiturakij printing. (In Thai).

11. Srimahaweero, W. (2013). Sociology, Politics. Bangkok: Odeon Store. (In Thai).

12. Sujjanuntu, J. (2013). Education and Community Development of the century 21. Bangkok: Odeon Store. (In Thai).

13. Suwan, S. (2011). State Concept and Theory Development . Nakhorn Phatom: Phetkasem Printing. (In Thai).

14. The Secretary of the House of Representatives. (2012). Citizens In a Democracy. Bangkok: The Secretariat of the House of Representatives Prints. (In Thai).

15. Tumrongtanyawong, S. (2001). Politics: Concept and Development. Bangkok: Sematum. (In Thai).

16. Tuntisoontorn, T. (2015). Education for Citizenship. (Edition 4.). Bangkok: P Press . (In Thai).

17. Wongsarasee, P. (2007). Human Development on Sustainability. Journal of local development, 2(1), 13 – 14. (In Thai).