การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

Main Article Content

Rawiwan Wangwan
Panadda Panichayapan
Veeravit Boonsong

บทคัดย่อ


p3.jpg


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทวิจารณ์หนังสือ

เอกสารอ้างอิง

ชื่อหนังสือ : การเมือง เศรษฐกิจและสังคม (Politics, Economy and Society)
ผู้แต่ง : ปรีชา เรืองจันทร์
จํานวน : 304 หน้า ISBN : 978-616-7902-98-2
ผู้จัดพิมพ์ : พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
พิมพ์เมื่อ : 2559