การสอนงาน : ทางออกเพื่อความยั่งยืนสำหรับการมีงานทำของคนพิการ

Main Article Content

พนัส นาคบุญ
อนุชา ภูมิสิทธิพร
สุวพัชร์ ช่างพินิจ
ศิริวิมล ใจงาม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสภาพปัญหาการมีงานทำของคนพิการในประเทศไทย และเพื่ออธิบายวิธีพัฒนาคนพิการเพื่อเข้าสู่การมีงานทำด้วยวิธีสอนงาน (Job coach) และเสนอแนะรูปแบบการสอนงานและกระบวนการสนับสนุนการสอนงานสำหรับคนพิการในบริบทต่าง ๆ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการในประเทศไทยหลายฉบับ ได้กล่าวถึงสิทธิของคนพิการ และความช่วยเหลืออื่นที่พึงได้รับจากภาครัฐ ในการเข้าถึงระบบการศึกษา การอาชีพ การแพทย์ และสังคม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สถานการณ์การมีงานทำของคนพิการ ความรู้เกี่ยวกับการสอนงาน และการสอนงานสำหรับคนพิการ แนวคิดของการสอนงาน (Job coach) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง โดยมีรูปแบบการสอนงานแบบต่าง ๆ และกระบวนการสนับสนุนการจ้างงานของคนพิการในสถานประกอบการตั้งแต่ ก่อน-ระหว่าง-หลังการจ้างงาน โดยการเสริมทักษะ เทคนิคการสอนงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สอนงานและผู้รับการสอนงาน พบว่า รูปแบบการสอนงาน ส่วนใหญ่การสอนงานอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้จากผู้อื่น และการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ซึ่งผู้ศึกษาการสอนงานจึงไม่ควรยึดติดกับรูปแบบการสอนงานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ควรพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการสอนงานและกระบวนการสนับสนุนการสอนงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนพิการ ประเภทของความพิการ และงานที่คนพิการทำในสถานประกอบการ ทั้งนี้การสอนงานได้ช่วยส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Department of Employment, Employment Service System Department Division. (2018). The guidance material of section 33 and section 35 of empowerment of persons with disabilities act, b.e. 2550 (2007) and the additional amendment (second edition) b.e. 2556 (2013) (complete version). Bangkok: Employment Service System Department Division, Department of Employment. (in Thai)

Department of Employment and Workability Thailand. (2018). Summary report of the employment situation of the persons with disabilities in 2017 and the direction for strategic adjustment in 2018. Workability Thailand Forum 2018, February 1, 2018. Bangkok: Ministry of Labor. (in Thai)

Department of Empowerment of Persons with Disabilities. (2020). The report of the situation of the persons with disabilities in Thailand [Online]. Retrieved January 29, 2021, from: https://dep.go.th/images/uploads/files/situation31dec63.pdf. (in Thai)

Khemmani, T. (2019). Teaching science: knowledge for effective management of learning process (23th Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Kuno, K., Lan, S. Y., Ogawa, H., Sakai, S. (2012). Job coach handbook: a practical guide to job coach. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing Sdn Bhd.

Lowriendee, W., Kitrungrang, P. & Sirisumpan, O. (2017). Active learning instructional strategies for thinking development and educational improvement of the 21st century (12nd Ed.). Nakhon Pathom: Phetkasem Printing Group Co., Ltd. (in Thai)

National Statistical Office. (2020). Summary of the “labor force survey in Thailand” (December b.e. 2563 (2020)) [Online]. Retrieved January 16, 2021, from: http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ด้านสังคม/สาขาแรงงาน/ภาวการณ์ทำงานของประชากร/2563/Report_12_63.pdf. (in Thai)

Office of Agricultural Extension and Development Region 3, Rayong. (2017). The results for development of coaching of agricultural extensionist in easten b.e. 2560 (2017). Rayong: Office of Agricultural Extension and Development Region 3, Rayong. (in Thai)

Office of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2020). A survey report about supporting and development of service systems to support students and students with disabilities in higher education institutions for academic year b.e. 2562 (2019). Bangkok: Office of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (in Thai)

Ogawa, H., Sakai, D., Lan, S. Y. & Kuno, K. (2012). Introduction to job coach promoting sustainable employment of persons with disabilities. Kuala Lumpur: MPH Group Publishing Sdn Bhd.

Puvitayaphan, A. (2016). Competency based 70:20:10 learning model. Bangkok: H R Center. (in Thai)

Sirithanyarat, C and Lowriendee, W. (2019). Instructional system design (2nd ed.). Nakhon Pathom: Silpakorn University. (in Thai)

Social Security Office. (2020). Social security fund of compulsory insurance coverage (section 33) B.E.2554-2563 (2011-2020) [Online]. Retrieved January 29, 2021, from: https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/ad7db10dbf68355e426ac9da9404afd4.pdf. (in Thai)

Sutthirat, C. (2017). 80 Innovations with learner-centered approach (8th Ed.). Nonthaburi: P Balance Design and Printing. (in Thai)

Thai Workability Trade Association. (2016). Job coach [Online]. Retrieved October 29, 2020, from: http://www.workabilitythailand.com/?page_id=1503. (in Thai)