การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกของกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิก

Main Article Content

ปวีณา นิยมธรรม
สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
ศศิธร กาญจนสุวรรณ
นันทพล สุขสำราญ

บทคัดย่อ

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคาทอลิก งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกของกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิกและเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกของกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิก กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย จำนวน 600 คน ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมลิสเรลเพื่อวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโมเดลสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริหาร ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ คือ แบบร่างโมเดล แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .98  และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลเชิงสาเหตุของความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกของกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิก ประกอบด้วยตัวแปรความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกและปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกมี 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การ และปัจจัยด้านการบริหาร 2) การตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยเชิงสาเหตุความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี พิจารณาจากค่าดัชนี X2=124.46, df=127, p=0.547, X2/df=0.98, CFI=1.00, GFI=0.98, AGFI=0.97, RMSEA=0.00, RMR=0.012, SRMR=0.024, CN=792.27และ 3) แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิกของกลุ่มผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิก มี 2 แนวทาง คือ การจัดอบรมระยะสั้น/และระยะยาว และการจัดทำคู่มือเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางการศึกษาคาทอลิก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anantnawee, P. (2012). Principles, concepts, and theories of educational administration. Principles theories of educational administration (4th Ed.). Bangkok: Montree. (in Thai)

Baptiste, B. (2018). The relationship between the big five personality traits and authentic Leadership (Walden Dissertations and Doctoral Studies). 4714. [Online]. Retrieve January 29, 2020 from: https://scholarworks. waldenu.edu/dissertations/4714.

Boyle, M. J., Haller, A., & Hunt, E. (2016). The leadership challenge: preparing and developing catholic school principals. Journal of Catholic Education, 19(3), 292-316.

Bush, T., & Sargsyan, G. (2013). Educational leadership and management: Theory, policy, and practice. Main Issues of Pedagogy and Psychology, 3(3), 31-43.

Catholic Education Council of Thailand. (2012). Catholic education in Thailand. Bangkok: Assumption.

Catholic Education Council of Thailand. (2014). Going forward with identity catholic education, an Introduction to catholic education. Bangkok: Assumption (in Thai)

Chongvisal, R. (2016). Leadership: theories, research, and approaches to development (3rd Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai)

Colquitt, J. A., Lepine, J. A., & Wesson, M. J. (2018). Organizational behavior: improving performance and commitment in the workplace (6th Ed.). New York: McGraw-Hill Irwin.

Cronbach, L. J. (1970). Essentials of psychological test. (5th Ed.). New York: Harper Collins.

Greenleaf, R. K. (1991). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness New York: Paulist Press.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E., (2010). Multivariate data analysis: A global perspectives. (7th Ed.). New Jersey: Pearson Education.

Neidhart, H., & Lamb, J. T. (2016). Australian catholic schools today: school identity and leadership formation. Journal of Catholic Education, 19(3), 48-65.

Office of the Education Council. (2017). National education plan 2017-2036 (2nd Ed.). Bangkok: Prikwan Graphic co. Ltd. (in Thai)

Panich, W. (2015). Trends of educational institution administration in the 21st century. Office of the Secretary of the Faculty of Education and Liberal Arts. Songkhla: Hat Yai University. (in Thai)

Pansombat, J. (2017). A Model of administrator leadership development for effective schools in the northeast catholic diocese in the digital age. Doctoral dissertation. Wongchavalitkul University. (in Thai)

Paophan, C. (2016). New school administrators in the 21st century. The 1st National Education Conference on education management for local development into ASEAN community: A new direction in the 21st Century, July 28, 2016. Kalasin: Kalasin University. (in Thai)

Phanthuvej, C. (2012). Development of strategic educational institutions arrangement process for educational excellence. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. (in Thai)

Raman, A., Mey, C. H., Don, Y., Daud, Y., & Khalid, R. (2015). Relationship between principals’ transformational leadership style and secondary school teachers’ commitment. Asian Social Science, 11(15), 221-228.

Sararattana, W. (2012). Concepts, theories and issues for management education (8th Ed.). Bangkok: Dhipayawisut. (in Thai)

Sawekdarunthorn, T. (2014). The development of a causal model of organizational commitment of teachers in departments of education. Royal Thai Armed Forces Headquarters Journal of Education Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 15(2), 48 – 62. (in Thai)

Srirattana, I. (2015). System for competency development for administrators in catholic diocesan schools. Doctoral dissertation. Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Tathaisong, B. (2014). The causal relationship model of factors influencing the effectiveness of primary schools under the Office of Primary Education Service Areas in Nakhon Ratchasima Province. Educational Administration Journal Khon Kaen University, 10 (2), 35-48. (in Thai)

Wallace Foundation. (2012). The school principal as leader: guiding schools to better teaching and learning. [Online]. Retrieve March 4, 2022, from: http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/effective-principal-leadership/Documents/The-School-Principal-as-Leader-Guiding-Schools-to-Better-Teaching-and-Learning.pdf

Yuenyaw, P. (2019). Leadership for educational and school administration. (3rdEd). Nakhon Pathom: Nakhon Pathom Rajabhat University. (in Thai)

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations (8th Ed.). New York: Prentice-Hall.