ทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษา ภาคใต้ประเทศไทย

Main Article Content

กานดา จันทร์แย้ม

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำรวจทักษะที่จำเป็นของเยาวชนสำหรับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ในพื้นที่ภาคใต้ และเปรียบเทียบทักษะที่จำเป็นของเยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษที่ 21 กับความต้องการของสถานประกอบการ ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน ศึกษาเชิงคุณภาพการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 60 คน ได้แก่ผู้บริหารสถานประกอบการ 10 คน ครู 18 คน และนักเรียนกลุ่มแกนนำ 32 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการจำแนกชนิดข้อมูล การศึกษาเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานประกอบการ 400 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 800 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จำนวน 702 คน รวม 1,902 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และ one-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประกอบด้วย 6 ทักษะที่สำคัญคือ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิจารณญาณ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเมินตนเองมีค่าเฉลี่ยทักษะอยู่ในระดับปานกลาง 5 ทักษะ โดยความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ขณะที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยระดับทักษะอยู่ในระดับสูงทุกทักษะโดยความคิดเชิงวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และพบว่าค่าเฉลี่ยทักษะของเยาวชนทั้งสองระดับต่ำกว่าความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4 ทักษะได้แก่ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การคิดเชิงวิจารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทั้ง 4 นี้จึงเป็นทักษะสำคัญที่เยาวชนควรได้รับการพัฒนาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยบรรจุเป็นแกนหลักของการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akkarathitiphong, C. (2019). Skills demand for the labor market in the 4.0. Journal of Management Sciences Review Humanities and Social Science, 21(1), 181-190. (in Thai)

Bunkrong, D. (2018). Analysis of the education management approach with driving education to Thailand 4.0. Asian Journal of Arts and Culture, 17(2), 1-25. (in Thai)

Centre for the new economy and society. (2018). The future of jobs report 2018. Geneva, World Economic Forum.

Delaney, H. (2019). Education for the 21st century: placing skills development at the heart of education. Retrieved July 18, 2019, from: https://www.unicef.org/ thailand/stories/ education-21st-century.

Laar, E. (2017). The relation between 21st-century skills and digital skills: a systematic literature review. Computers in Human Behavior, 72 (2017), 577-588.

National statistical office. (2017). The 2017 Industrial census, basic information: Southern Region. Bangkok: Text and Journal Publication. (in Thai)

Office for promotion of the learning society and the quality of youth. (2013). Reality in the Life of Thai Youth: Challenging Educational Reform. Bangkok: Office for promotion of the learning society and the quality of youth. (in Thai)

Office of the national economic and social development council. (2013). Report of the population projections for Thailand 2010-2040. Bangkok: Amarin Printing and Publishing Public Company Limited. (in Thai)

Office of the national economic and social development. (2020). Generation Y development to support national movements. Social situation and outlook, 18(1), 46-57. (in Thai)

Puncreobutr, V. (2016). Education 4.0: New Challenge of Learning. St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences, 2(2), 92-97.

Registrar’s division. (2019). Number of eligible applicants for the academic year 2019. Retrieved September 15, 2019, from: https://reg.psu.ac.th/StatStudentHatYai/20_newStudentPerYear/. (in Thai)

Roongsangjun, T. (2018). Preparedness for the 4th renovation of Thai labor. Journal of Social Work, 26(2), 172-204. (in Thai)

Sittiraj, T., Pakdeewong, P., Kornpuang, A., & Chanbanchong, C. (2015). The Scenarios of administration of secondary education in Thailand in the next two decades. Journal of Education Naresuan University, 17(3), 71-81. (in Thai)

The Secondary Educational Service Area Office 11. (2019). Educational institutions under Surat Thani Province. Retrieved January 2, 2020, from: http://www.secondary11.go.th/2016/th/school_surat.php. (in Thai)

The Secondary Educational Service Area Office 16. (2019). Educational institutions under Songkhla Province. Retrieved January 2, 2020, from: https://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_ CODE=101716. (in Thai)

Tianroek, C., Traiwichitkhun, D., & Siriparp, T. (2015). Development of measurement model of life and career skills of upper secondary school student in 21st century. An Online Journal of Education, 10(4), 224-237. (in Thai)

Wittayasin, S. (2018). Education Challenges to Thailand 4.0. International Journal of Integrated Education and Development, 2(2), 29-35.

Yongsorn, C. (2017). Educational waste affects the quality of graduates of Thai higher education. Journal of Education: Faculty of Education, Srinakharinwirot University, 18(1), 1-9. (in Thai)