การศึกษาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ชุลีณี พาหุรัตน์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบริบทเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 30 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด และวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบของคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล โดยแบ่งระดับความสามารถเป็นดี พอใช้ และปรับปรุง และใช้การหาความถี่ร่วมกับค่าสถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าภาพรวมความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในองค์ประกอบข้อกล่าวอ้างได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือการแสดงหลักฐาน และการให้เหตุผล ตามลำดับ โดยคะแนนเฉลี่ยที่ได้คือ 1.60 1.13 และ 0.78 ตามลำดับ และผลการวิจัยนี้มีประโยชน์สำหรับผู้สอนในการนำไปใช้ปรับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถแสดงคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนทั้งข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน และการให้เหตุผล 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anuworrachai, S. (2014). Science Learning Management by using the scientific explanation. STOU Education Journal, 7(2), 1-14. (in Thai)

Bunpeng, A., Tanak, A. & Wattana-amorn, P. (2015). Development of grade 10th students’ application abilities about chemical reaction using context-based learning. Jounal of Kasetsart Educational Review, 30(2), 162-172. (in Thai)

Chumsaeng, T., Jantarakantee, E. & Chiangga, S. (2017). The development of grade 10 students’ scientific explanation ability in equilibrium unit using context-based approach. The National and International Graduate Research Conference 2017, March 10, 2017. Khon Kaen : Khon Kaen University. (in Thai)

Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. International Journal of Science Education, 28(9), 957-976.

Hirio, S., Pitiporntapin, S., Chumnanpuen, P. & Phongpaijit P. (2020). The development of 11th grade students’ scientific explanation construction in learning unit of circulatory system using inquiry-based mobile learning. The 21th National Graduate Research Conference, March 27, 2020. Khon Kaen : Khon Kaen University. (in Thai)

Jachaiyaphum, P. (2014). The development of tenth grade students’ conceptions on chemical reactions by context-based learning. Master of Education (Science Education), Major Field: Science Education, Department of Education. Kasetsart University. (in Thai)

Jutanaruepakit, K., Jantarakantee, E. & Chiangga, S. (2018). Implementing scientific inquiry approaches to develop grade 10th students’ scientific explanation in the topic of circular motion. The 13th RSU National Graduate Research Conference, August 15, 2018. Bangkok: Rangsit University. (in Thai)

Kansa, T., Wuttisela, K. & Wuttiprom, S. (2021). Development and use of the scientific explanation rubrics for motion and force concepts of grade-11 students. Journal of Science and Science Education, 4(2), 244 - 254. (in Thai)

Kemmis, S. & McTaggart, R. (1998). The action research planner. Waurn Ponds: Deakin University Press.

McNeill, K. L., & Krajcik, J. (2008). Assessing middle school students’ content knowledge and reasoning through written scientific explanations. In National Science Teacher Association, Assessing Science Learning, Virginia: NSTA Press.

Ministry of Education. (2016). Education development plan of the ministry of education, Vol. 12 (2017-2021). Bangkok : Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education. (in Thai)

Ministry of Education. (2019). Understand competency in a simple public edition and understand a competency - based curriculum in a simple way, teachers administrators and educational personnel edition. Bangkok : Office of the Education Council. (in Thai)

Plodpluang, U. (2020). The context-based learning model in nursing administration practicum subject. Journal of MCU Nakhondhat, 7(4), 156-173. (in Thai)

Sapasuntikul, K. (2016). Effect of chemistry teaching strategy using the predict - observe - explain sequence on the ability in science explanation making and rationality of tenth grade students. An Online Journal of Education, 11(1), 219–237. (in Thai)