1

 

ขั้นตอนแรกในการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสาร จะต้องส่งเอกสารอะไรบ้าง?

กำหนดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาลงตีพิมพ์ ดังนี้

     - บทความต้นฉบับที่ไฟล์ Word 1 ชุด   

     - หนังสือรับรองการส่งบทความตีพิมพ์ฯ 

นอกจากนี้ขอให้ศึกษาวิธีการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้องจากเมนู DOWNLOAD เลือก เอกสารคำแนะนำฯ การแปลเอกสารอ้างอิงฯ และตัวอย่างบทความฯ เพื่อใช้ประกอบการเขียนบทความต้นฉบับที่ถูกต้อง
 
 

2

 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ มีจำนวนกี่ท่าน และมาจากหน่วยงานไหนบ้าง?

บทความจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่านต่อ 1 บทความ ซึ่งการเลือกผู้ทรงคุณวุฒินั้น หากบทความมาจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน แต่หากบทความมาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทางวารสารจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 1 ท่าน และภายนอก 1 ท่าน หรือเลือกจากภายนอกทั้ง 2 ท่าน

 

3

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับบทความสาขาไหนบ้าง?

ขณะนี้วารสารมหาวิทยาลัยเปิดรับบทความในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ยกเว้นรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์)

 

4

หากต้องการส่งบทความสามารถส่งได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

สามารถส่งบทความได้ผ่านทางเว็บไซต์วารสารเท่านั้น

 

5

ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจนถึงได้ลงตีพิมพ์นานแค่ไหน?

ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่บทความผ่านเข้าสู่กระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

6

เสียค่าใช้จ่ายในการส่งบทความเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์หรือไม่?

สำหรับบทความภาษาไทยเสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท บทความภาษาอังกฤษ 3,000 บาท โดยจะให้ชำระเมื่อผ่านการตรวจสอบบทความขั้นต้น

 

7

วารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูล TCI หรือยัง?

ขณะนี้วารสารฯ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563-2567 

 

8

สามารถส่งบทความประเภทไหนเข้ารับการพิจารณาลงตีพิมพ์ได้บ้าง?

บทความที่รับพิจารณามี 3 ประเภทคือ 1. บทความวิชาการ 2. บทความวิจัย และ 3. บทวิจารณ์หนังสือ

 

9

บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลาสามารถนำไปยื่นขอจบ หรือนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้หรือไม่?

สามารถนำไปยื่นขอจบหรือนำไปขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามปกติ เนื่องจากวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และเป็นไปตามเงื่อนไขของประกาศ กพอ.

 

10

เมื่อส่งบทความต้นฉบับเข้ารับการพิจารณาแล้ว ทางวารสารสามารถออกหนังสือรับลงตีพิมพ์ได้เลยหรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากหนังสือรับลงตีพิมพ์จะออกให้ต่อเมื่อบทความของท่านผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่านว่าสามารถลงตีพิมพ์ได้หรือไม่ และท่านต้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะให้แล้วเสร็จ จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากบรรณาธิการก่อน  จึงจะสามารถออกหนังสือตอบรับให้ได้ แต่สามารถออกหนังสือรับพิจารณาเบื้องต้นได้เท่านั้น

 

 ** สามารถสอบถามคำถามอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 091-862-6900 หรืออีเมล ejournal@yru.ac.th ได้ตามวันและเวลาราชการ

Update เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2563