วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

เป็นวารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเผยแพร่แบบสองภาษา โดยใช้กระบวนการ peer review แบบ double blind เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใน 3 รูปแบบคือ บทความวิจัย (Research articles) บทความทางวิชาการ (academic articles) และบทความจากการประชุมวิชาการ โดยมีสาขาย่อย ดังต่อไปนี้ อาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพ, วิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อม, ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวารสารได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ วารสารในรูปแบบตีพิมพ์ ได้เริ่มจัดทำครั้งแรกในปี 2560  โดยมี ISSN 2586-8500 (Printed) และวารสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2560 โดยมี ISSN 2586-8632 (Online) 

การส่งบทความเรื่องเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม จะต้องไม่เคยเผยแพร่เรื่องนั้นๆ ในวารสารอื่นมาก่อน หรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารอื่น โดยส่งบทความที่จะตีพิมพ์ จะต้องดำเนินการแบบออนไลน์เท่านั้นที่เวปไซด์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JIT/index เท่านั้น บทความแต่ละเรื่องจะผ่านกระบวนการพิจารณาด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านโดยเป็นระบบ double-blinded review system วารสารจัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม)

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Form)Fullmanuscript_JITR **update** 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ดูเล่มทุกฉบับ