ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2564): วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม