วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            Mahajula Academic Journal    Print ISSN: 2408-1078  Online ISSN: 2651-2440

  • Aims & Scope / จุดมุ่งหมายและขอบเขต

             วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • Types of works published in journals / ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร

            1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
            2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่

  • Conditions for publishing articles / เงื่อนไขในการตีพิมพ์บทความ

            บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
            ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  • Scheduled for publication of journals / กำหนดออกเผยแพร่วารสาร

            วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) คือ
            ฉบับที่ 1     เดือน มกราคม - เมษายน
            ฉบับที่ 2     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
            ฉบับที่ 3     เดือน กันยายน - ธันวาคม
            (ตั้งเเต่ฉบับปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยจะตีพิมพ์เผยเเพร่ทั้ง 2 รูปแบบ คือ (1) รูปเล่มวารสาร เเละ (2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยจะเอาฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เผยเเพร่เเทนการตีพิมพ์วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 นับตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)

  • The process of considering articles from experts / กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ

           วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 2 ท่าน ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร  ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา  และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์