Announcements

          ตามที่วารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เเจ้งการตีพิมพ์วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2561 เพิ่มเติมจารวาระปกติ นั้น เเละวารสารมหาจุฬาวิชาการ ฉบับพิเศษทั้ง 2 ปี ดังกล่าว ได้เผยเเพร่บทความวิชาการเเละบทความวิจัยของผู้บริหาร คณาจารย์ เเละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในเเละภายนอก เพื่อการบริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเเก่สังคม เป็นอย่างดียิ่ง

         บัดนี้ วารสารมหาจุฬาวิชาการ (Mahachula Academic Journal) ISSN : 2408-1078 (Print) 2651-2440 (Online) กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นวารสารวิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน เเละฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม เริ่มตีพิมพ์ ตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา จึงขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี เป็น 3 ฉบับต่อปี คือ

         ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน
         ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
         ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม

         ตั้งเเต่ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยจะตีพิมพ์เผยเเพร่ทั้ง 2 รูปแบบ คือ  (1) รูปเล่มวารสาร เเละ (2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเอาฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม เผยเเพร่เเทนการตีพิมพ์วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 7 ฉบับพิเศษ เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 นับตั้งเเต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

 

 

ผู้ที่สนใจจะขอลงบทความสามารถติดต่อได้ที่

กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ 1 ห้อง 305 สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-248-013 ต่อ 8767
https://jma.mcu.ac.th