วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mahajula Academic Journal 

Print ISSN: 2408-1078  Online ISSN: 2651-2440

Vol. 6 No. 2 (2019): Vol.6. No.2 July – December 2019

วารสารมหาจุฬาวิชาการ เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑
เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพทุธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพทุธศาสนาแก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนา และปรัชญา พระพทุธศาสนาบรูณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Published: 2019-11-06

Effectiveness of Airport Rail Link Administration

ภวริศา ทรัพย์มณีวงษ์

110-124

The Way of Youth Behavior Development According to Buddhist Integration

พระเจริญ วฑฺฒโน (มันจะนา)

309-320

Public Policy to Improve Quality of Life for Low Income with the State Welfare Card

พัชรกันย์ เธียรชุตินันท์

333-347

Public Accountability of Food and Drug Administration

อนพัทย์ เขียววิชัย

348-367

Culture of Peace for Teachers

บัณฑิกา จารุมา

382-396

The Development of Peace Engeneers by Bhavana 4

อภิชิต อนันตประยูร

397-411

Book Review

Suchaya Sirithanyaporn

412-424

View All Issues