วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          Mahachula Academic Journal of Mahachulalongkornrajavidyalaya University, a journal which aims are to promote the production of academic and research papers on Buddhism; to provide academic services in Buddhism to society; to be a platform for Buddhist perspective exchanges; to be a central academic journal of the University in publishing academic and research articles of the administrators, faculty members, academics, researchers and graduate students, in the religious and philosophical dimensions as well as Buddhism and modern sciences under the scope of sociology, liberal arts and interdisciplinary in humanities and social sciences. It is now calling for papers in both Thai and English for publications.

Vol. 9 No. 1 (2022): Vol. 9 No. 1 January - April 2022

Published: 2022-04-29

Relationship between Corporate Governance and Business Values of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

Penjan Seangarvut, Punyapon Tepprasit, Ratchanee Binyasen, Panpen Sittipatana, Jackraphan Phongpetra

10-20

An Analytical Study of the Development of Human Being Towards Deva according to Puññakiriyãvatthu

Phrakhrukanchanakitcharak (Bundit Boonart), Phramaha Somboon Vuḍḍhikaro, Orachorn Krichackra

70-82

Service Marketing Strategies of Private Schools in Bangkok

Supaporn Tungdamnernsawad, Phiphu Phongsuwan, Jak Jittatham, Sukhum Chaleysub

265-277

Appendix

Phramaha Kwanchai Puttaviseso

395-412

View All Issues