ที่ปรึกษา

 

พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.                   

ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.               

อธิการบดี

 

พระเมธีวรญาณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.      

คณบดีคณะพุทธศาสตร์

 

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

คณบดีคณะครุศาสตร์

 

พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร  อภิฉนฺโท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

 

พระอุดมสิทธินายก, รองศาสตราจารย์, ดร

คณบดีคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

บรรณาธิการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

สุชญา ศิริธัญภร   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.                       

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ                   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน          

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ              

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น                      

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                   

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                                

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร.สมชาย ดำเนิน

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

คะนอง ปาลิภัทรางกูร                                   

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์