ที่ปรึกษาวารสารมหาจุฬาวิชาการ

         พระพรหมบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.                    ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
         พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศาสตราจารย์ ดร.                อธิการบดี
         พระเทพวัชราจารย์, รองศาสตราจารย์ ดร.            คณบดีคณะพุทธศาสตร์
         พระราชสุตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.            คณบดีคณะครุศาสตร์
         พระศรีสิทธิมุนี                                                      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
         พระครูปริยัติกิตติธำรง, รองศาสตราจารย์ ดร.        คณบดีคณะสังคมศาสตร์

บรรณาธิการ

         รองศาสตราจารย์ ดร. โกนิฎฐ์ ศรีทอง                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

         นายสุชญา ศิริธัญภร                                             มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ 

          พระมหาสมบูรณ์วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร.                        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ พรมเลิศ                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์กันทะเตียน          มหาวิทยาลัยมหิดล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรีสิระโรจนานันท์        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ              มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น                      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม                   มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

          ดร.วีรชาติ  นิ่มอนงค์                                             มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

          ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ                                           มหาวิทยาลัยบูรพา

          นายคะนอง ปาลิภัทรางกูร                                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          สุภฐาน สุดาจันทร์                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ฝ่ายประสานงานเเละจัดการ

        พิสูจน์อักษร

        พระมหาขวัญชัย ปุตฺตวิเสโส
        นายสินชัย วงษ์จำนงค์
        นายสุภฐาน สุดาจันทร์
        นายเอกลักษณ์ เทพวิจิตร
        นางสาวสุจิตรา ชวดรัมย์
        นายสันทัด จันทร์ทาทอง
        นางสาวสังเวียน ฟูเฟื่อง

        งานสมาชิก 

        นายสุภฐาน สุดาจันทร์

        บันทึกข้อมูล

        นายจิระศักดิ์ ธารสุขกระจ่าง

        งานด้านเทคโนโลยี

        นายนพดล เพ็ญประชุม

นิติกร

        นายธวัช เเย้มปิ๋ว

ภาพ / ศิลปะ

        พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส
        นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

ออกแบบปก

         ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ

จัดรูปเล่ม

         นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ