Information For Readers

การติดต่อโฆษณา การสั่งซื้อ เเละการสมัครเป็นสมาชิกวารสารมหาจุฬาวิชาการ กรุณาติดต่อ "บรรณาธิการวารสารมหาจุฬาวิชาการ" กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

     โทรศัพท์ 035-248-000 (ต่อ 8773, 8756) (นายสุชญา  ศิริธัญภร, นายสุภฐาน สุดาจันทร์)

     โทรสาร 035-248-013 ภายใน 8773, e-mail : su_cha2509@hotmail.com

     อัตราค่าวารสาร กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ จำหน่ายราคาฉบับละ 150 บาท ไม่รวมค่าส่ง

     อัตราสมาชิก ปีละ 200 บาท