บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง "พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีีธรรมจากพุทธปัญญา"

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

“พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีธรรมจากพุทธปัญญา” เล่มนี้ เป็นหนังสือทางศาสนาพุทธที่ประกอบ ด้วยเนื้อหาของ ๓ นิกาย คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน มีจำนวนหน้า ๑,๑๖๖ หน้า ปกหนังอย่างดี จากประเทศญปี่นุ่ แตร่าคาปกเลม่ละ ๔๘๐ บาท มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั พมิพเ์ผยแพร่ ในงานวันวิสาขบูชาโลก โดยมี ดร.ศักดิ์ชัย และ ดร.สุดาวรรณ เตชะไกรศรี จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในปัจจุบัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือเล่มนี้ แต่เพียงผู้เดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sirithanyaporn, S. “บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง ‘พระไตรปิฎกฉบับสากล วิถีีธรรมจากพุทธปัญญา’”. Mahachula Academic Journal, vol. 5, no. 2, Dec. 2018, pp. 275-87, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/163973.
Section
Book reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>