Kruba Appointive Ceremony: The Eldery Faith in Keng Tung

Main Article Content

raweerose sricompa

Abstract

บุญพิธีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งในเชียงตุง สหพันธ์รัฐแห่งสหภาพเมียนมา คือ พิธียกยอครู เป็นพิธีที่จรรโลงส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับในแง่ทางสังคม กล่าวคือ การยกย่องพระภิกษุที่มีศีลาจารวัตรที่งดงาม ตามพระธรรมวินัยและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทั่วไปให้เป็นสัญลักษณ์แห่งคนดีของพระพุทธศาสนา และสังคม ซึ่งเป็นพิธีที่เชื่อว่ามีอานิสงส์มากหรือเป็นบุญใหญ่ในชีวิตของชาวเชียงตุงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความเชื่อและศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาเถรวาทของผู้สูงอายุและคนทุกเพศทุกวัย แม้ในรอบ ๑๐ ปี อาจจะมีพิธีหนี้หรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้นำและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์


บทความนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความศรัทธาของผู้สูงอายุในเชียงตุง ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพิธียกยอครูบาทุกครั้งที่เกิดขึ้น โดยมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่ การเตรียมอุปกรณ์ในการประกอบพิธียกยอครูบา  การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร รวมทั้งผู้มาร่วมพิธีตลอดงาน การเตรียมการขั้นตอนขบวนแห่ในวันที่ต้อนรับพระภิกษุที่จะเข้าพิธียกยอครูบาและหลังที่ได้ทำพิธียกยอเป็นครูบาแล้ว การประสานงานกับคณะสงฆ์ ผู้นำในชุมชน และประชาชนทั่วไป การเป็นแกนนำและแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานในการเข้าร่วมพิธีทุกช่วง การบริหารจัดการภาพรวมของพิธียกยอครูบา ผ่านภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การสืบทอดและรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นและส่งผ่านแก่ลูกหลานอย่างเป็นธรรมชาติ การสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม การสร้างระบบการเรียนรู้ผ่านพื้นที่ที่มีความหลากหลายในชาติพันธุ์ในมิติความเชื่อและความเลื่อมใสอย่างเหนียวแน่น และการทำนุบำรุงและสร้างความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน จึงสรุปได้ว่า ศาสนาเป็นสิ่งผูกพันเชื่อมโยงจิตใจ ทำให้เกิดเอกภาพ ถ้าอยากให้สังคมเป็นปึกแผ่นต้องมีศาสนาไว้เพื่อช่วยให้สังคมมีเอกภาพนั่นเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ