ส่วนหน้า

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

วารสารมหาจฬุาวิชาการ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้รวบรวมบทความวิชาการของผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมถงึคณาจารย์จต่างสถาบัน ได้ส่งบทความทางวิชาการ มาร่วมตีพิมพ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทำให้มีคณาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมและการนำไปประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักคำสอนทางพระศาสนา อันเป็นการบริการวิชาการแก่สังคม ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการและคณะทำงานฝ่ายประสานงาน ได้รับเกียรติจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอก ส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์เผยเเพร่ จำนวน ๒๑ บทความ แบ่งเป็น ๒ ภาค คือ ภาคภาษาไทย มี ๑๙ บทความ และภาคภาษาอังกฤษ ๒ บทความ ในบทความทั้งหมด แบ่งเป็นบทความวชิาการ ๖ บทความ บทความวจัย ๑๕ บทความ อีกทั้งมีบทวิพากษ์ หนังสือซึ่งรายละเอียดบทความต่าง ๆ กองบรรณาธิการ ได้กล่าวถึงเนื้อหาของแต่ละบทความโดยสรุป ดังนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ส่วนหน้า