ส่วนท้าย

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการ ที่มีวัตถุปุระสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการหรืองานวจิยั ในลกัษณะนพินธต์น้ฉบบั (Original Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลยี่นแนวคดิทางพระพทุธศาสนา เพอื่ยกมาตรฐานการเผยแพรง่านวชิาการ ทางพระพุทธศาสนาในประเทศให้มีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของ มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน มิถุนายน เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังต่อไปนี้ ๑. ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์ หรือนักวิจัย ช่วงที่ ๑ พ.ย.-ม.ค., ช่วงที่ ๒ พ.ค.-ก.ค. ๒. กองบรรณาธิการวารสารฯ รับบทความ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ ต้นฉบับและพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน ๓. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ ไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ต่อเรื่อง ๔. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ๕. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบคุณภาพบทความและจัดทำเนื้อหาต้นฉบับวารสาร มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ ๗. ดำเนินการจัดพิมพ์ ๘. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสารฯวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารทางวิชาการ ทมี่วีตัถปุระสงค์ เพอื่เผยแพรผ่ลงานบทความวชิาการหรอืงานวจิยั ในลกัษณะนพินธต์น้ฉบบั (Original Article) และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการผลิต ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา แกส่งัคม เพอื่เปน็เวทแีลกเปลยี่นแนวคดิทางพระพทุธศาสนา เพอื่ยกมาตรฐานการเผยแพรง่านวชิาการ ทางพระพุทธศาสนาในประเทศให้มีคุณภาพดี เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของ มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ปีละ ๒ ฉบับ (ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือน มิถุนายน เดือน กรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานจัดทำวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดังต่อไปนี้ ๑. ประกาศรับต้นฉบับจากคณาจารย์ หรือนักวิจัย ช่วงที่ ๑ พ.ย.-ม.ค., ช่วงที่ ๒ พ.ค.-ก.ค. ๒. กองบรรณาธิการวารสารฯ รับบทความ ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของ ต้นฉบับและพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน ๓. กองบรรณาธิการวารสารฯ จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาวิชานั้นๆ อ่านประเมินต้นฉบับ ไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน ต่อเรื่อง ๔. ส่งให้ผู้เขียนแก้ไขตามผลการอ่านประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ๕. กองบรรณาธิการวารสารฯ ตรวจสอบคุณภาพบทความและจัดทำเนื้อหาต้นฉบับวารสาร มหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๖. กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความให้ผู้เขียนบทความทราบ ๗. ดำเนินการจัดพิมพ์ ๘. กองบรรณาธิการวารสารฯ ดำเนินการเผยแพร่วารสารฯ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ภาคผนวก