บทวิพากษ์หนังสือ

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

หนังสือ “บทเริ่มต้นสู่ตันตระ ทรรศนะแห่งความบริบูรณ์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ชาวพุทธควรอ่าน อีกเล่มหนึ่ง เพราะเนื้อหาสาระเกื้อกูลให้เกิดปัญญาและการเรียนรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นหนังสือที่ผลิตโดย บริษัท ส่องศยาม จํากัด และจัดจําหน่าย โดย สายส่งศึกษิต บริษัทเคล็ดไทย จําากัด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sirithanyaporn, S. “บทวิพากษ์หนังสือ”. Mahachula Academic Journal, vol. 6, no. ฉบับพิเศษ, May 2019, pp. 447-65, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/190665.
Section
Book reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>