บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง "พระชินพุทธะห้าพระองค์” พระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

“พระชินพุทธะห้าพระองค์” พระพุทธเจ้าในรปูกายทิพย์ตามคติของมหายานและวชัรยาน ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ สุมาลี มหณรงค์ชัย เป็นหนังสือที่ชาวพุทธควรอ่านอีกเล่มหนึ่ง เพราะทำให้เรียนรู้ พระพทุธศาสนาในมมุมองที่เเตกต่างไปจากเดิม และทำให้ทราบถึงคติความเชื่อของมหายานและวัชรยานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อน เรามักจะเรียนรู้เรื่องคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sirithanyaporn, S. “บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง "พระชินพุทธะห้าพระองค์” พระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน”. Mahachula Academic Journal, vol. 6, no. 2, Nov. 2019, pp. 412-24, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/224264.
Section
Book reviews

References

จำนวนพระธยานิพุทธะ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/1663664823846866/

posts/1701134946766520/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].

พระชินพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://m.se-ed.com/Product/Detail/๙๗๘๖๑๑๗๐๘๐๐๐๕

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].

พระธยานิพุทธะ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/1663664823846866/

posts/1701134946766520/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].

พระรัตนสัมภวะพุทธะเป็นพระธยานิพุทธะ ๑ ใน ๕ องค์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.

org/wiki/[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒]

พระวัชรโคตร-พระอักโษภยพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.google.com/search?rlz=๑C๑CHZL_enTH๘๒๗TH๘๒๗&q [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].

พระไวโรจนพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/% [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒]

พระอมิตาภพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระอมิตาภพุทธะ [๓๑

ตุลาคม ๒๕๖๒].

พระอโมฆสิทธิพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>