บทวิพากษ์หนังสือเรื่อง "พระชินพุทธะห้าพระองค์” พระพุทธเจ้าในรูปกายทิพย์ตามคติของมหายานและวัชรยาน

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

“พระชินพุทธะห้าพระองค์” พระพุทธเจ้าในรปูกายทิพย์ตามคติของมหายานและวชัรยาน ซึ่งเป็นผลงานเขียนของ สุมาลี มหณรงค์ชัย เป็นหนังสือที่ชาวพุทธควรอ่านอีกเล่มหนึ่ง เพราะทำให้เรียนรู้ พระพทุธศาสนาในมมุมองที่เเตกต่างไปจากเดิม และทำให้ทราบถึงคติความเชื่อของมหายานและวัชรยานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อก่อน เรามักจะเรียนรู้เรื่องคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทเพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book reviews

References

จำนวนพระธยานิพุทธะ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/1663664823846866/
posts/1701134946766520/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].
พระชินพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://m.se-ed.com/Product/Detail/๙๗๘๖๑๑๗๐๘๐๐๐๕
[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].
พระธยานิพุทธะ. [ออนไลน์ ]. แหล่งที่มา https://www.facebook.com/1663664823846866/
posts/1701134946766520/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].
พระรัตนสัมภวะพุทธะเป็นพระธยานิพุทธะ ๑ ใน ๕ องค์. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.
org/wiki/[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒]
พระวัชรโคตร-พระอักโษภยพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.google.com/search?rlz=๑C๑CHZL_enTH๘๒๗TH๘๒๗&q [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].
พระไวโรจนพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/% [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒]
พระอมิตาภพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/พระอมิตาภพุทธะ [๓๑
ตุลาคม ๒๕๖๒].
พระอโมฆสิทธิพุทธะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ [๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒].