ส่วนท้าย

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

กองบรรณาธิการได้กำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ใหผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ สำหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมคีณุภาพสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ และมีค่าตีพิมพ์บทความตามประกาศ เรื่อง เกณฑ์ค่าใช้จ่าย วารสารมหาจุฬาวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Appendix