ส่วนท้าย

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

ภาคผนวก
คำแนะนำ
สำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
กองบรรณาธิการได้กำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ
สำหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้
วารสารมีคุณภาพสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้และมีค่าตีพิมพ์บทความตามประกาศเรื่องเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
วารสารมหาจุฬาวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ภาคผนวก