ส่วนท้าย

Main Article Content

Suchaya Sirithanyaporn

Abstract

ภาคผนวก
คำแนะนำ
สำหรับผู้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ
กองบรรณาธิการได้กำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับ
สำหรับการตีพิมพ์ลงวารสารมหาจุฬาวิชาการ กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้
วารสารมีคุณภาพสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้และมีค่าตีพิมพ์บทความตามประกาศเรื่องเกณฑ์ค่าใช้จ่าย
วารสารมหาจุฬาวิชาการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sirithanyaporn, S. “ส่วนท้าย”. Mahachula Academic Journal, vol. 7, no. 1, Mar. 2020, pp. 348-60, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMA/article/view/240681.
Section
Appendix

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>